Reimerswaal een onderdeel van De Zeeuwse VVD

De VVD is juridisch een vereniging met de daarbij behorende statuten, huishoudelijke reglementen en uiteraard ook een verenigingsstructuur. In 2015 is de structuur gemoderniseerd. Het hoofdbestuur bleef, maar daaronder kwamen 7 Regiobesturen en een groot aantal Lokale Netwerken. De regio’s werden geografisch ingedeeld, wat voor ons regio Zuid betekent met Zeeland, Brabant en Limburg. Daaronder werden Lokale Netwerken gevormd die bestaan uit een cluster van gemeentes die zich op een bepaalde wijze verbonden voelen of geografisch bij elkaar horen. De Zeeuwse VVD leden, met uitzondering van Tholen, kozen begin 2016 voor de oprichting van het Lokaal Netwerk De Zeeuwse VVD.

De “gemeentelijke” VVD wordt in het bestuur vertegenwoordigd door een lid uit iedere gemeente. Dit bestuurslid is tevens de verbindingslijn tussen de plaatselijke VVD leden en de VVD uitvoerenden in de gemeente. Kees Laban vertegenwoordigd Reimerswaal en is tevens penningmeester van het Lokaal Netwerk: De Zeeuwse VVD. De uitvoerenden zijn de wethouder(s), fracties inclusief de ondersteuners en de volgers. Dit samen met de overige leden uit de gemeente noemen we in de wandelgangen het Gemeentelijk Netwerk, al heeft dat geen officiële status.

Het bestuur van het Lokaal Netwerk heeft als taak de bestuurlijke elementen uit te voeren op het hierboven beschreven niveau en waar nodig activiteiten te faciliteren als deze boven de gemeenten uitgaan. Dit houdt in: 

  • Het geven van bestuurlijke ondersteuning aan de aangesloten gemeenten 
  • Begeleiding proces gemeentelijke verkiezingen
  • Ondersteuning PR en campagne
  • Financiële verantwoordelijkheid met “zelfstandige” budgetten per gemeente 
  • Programmering en uitvoering opleidingen en trainingen
  • Coördinatie talenten scouting
  • Toezicht op de kwaliteit van de VVD afgevaardigden in de gemeenteraad 
  • Ondersteuning van de Regio Zuid en Hoofdbestuur als daar om wordt verzocht

De invloed van het Gemeentelijk Netwerk is geborgd in de reglementen van de landelijke VVD. Zo mogen alleen de leden van het Gemeentelijke Netwerk stemmen over de voordrachten voor de gemeenteraadsverkiezingen, het verkiezingsprogramma en de voordracht doen voor het leveren van “hun” bestuurslid in het Lokaal Netwerk. De benoeming vindt wel plaats in de ALV van het Lokaal Netwerk.

De bestuurlijke verantwoording voor Provinciale Staten en de Waterschappen valt onder het Regiobestuur Zuid, waarin gegarandeerd ook een Zeeuwse vertegenwoordiger zitting heeft. De Zeeuwse VVD leden (inclusief Tholen) stemmen over de kieslijsten. Het regiobestuur schrijft de vergadering hiervoor uit.

De Bestuurdersvereniging waarin de directe vertegenwoordigers in alle gremia (van 1e Kamer tot bestuurslid van het waterschap) welkom zijn om onderling actuele informatie uit te wisselen blijft bestaan en komt regelmatig bijeen. Ook het Lokaal Netwerk is daar vertegenwoordigd.