Mooie plannen voor Reimerswaal, maar van welke centen?

De teleurstelling in de huidige coalitievorming en het coalitieakkoord is binnen de VVD groot. Maar we hebben genoeg getreurd, de VVD staat voor DOEN. En we blijven ons inzetten voor een beter Reimerswaal! Het coalitieakkoord geeft richting aan wat we de komende vier jaar kunnen verwachten.

© VVD Reimerswaal

In het coalitieakkoord is verbazingwekkend veel aandacht besteed aan integer bestuur, hoe de waard is vertrouwd hij zijn gasten. We lezen het woord verbinding veelvuldig terug, ons inziens ontbreekt in dit akkoord de verbinding met de afgelopen periode. Het overdrachtsdossier met een 50-tal onderwerpen, daarover lezen we in het coalitieakkoord niets meer van terug. Wat er wel te lezen valt is dat er focus is op de komst van 2 kerken. Laten we vooropzetten dat de VVD niet tegen kerken of het belijden van een geloof is, maar we vragen ons af of dit een gemeentelijke taak is?

De afgelopen vier jaar is in raadsvergaderingen, op social media, in de kranten en in cartoons vaak het verwijt geuit dat partijen te veel achter de SGP aanlopen, dat blijkt niet veranderd. In de verbinding tussen de coalitiepartners wordt de zondagsrust benoemd. In Rilland en Hansweert zijn er weinig SGP-stemmers, jullie benoemen het behouden van onderscheidende kwaliteit van de kernen: laat de zondagsrust in deze kernen aan de ondernemers over, jullie zijn toch ondernemersgezind? Omliggende gemeentes zoals bijvoorbeeld Kapelle kiezen voor een ruimer beleid, dit gaat ten koste van ondernemers in Reimerswaal.

We zien mooie plannen en beloftes voor de inwoners, maar we missen in dit akkoord twee essentiële zaken: De financiële onderbouwing en de belangen van de vele ondernemers!

Ondernemerschap staat bij de VVD hoog in het vaandel, dit zorgt voor werkgelegenheid en daarmee een goed draaiende economie. Wat gaan we doen aan de Zanddijk? De verkeershinder op de A58? In het buitengebied is er ruimte voor kleinschalige initiatieven: hier zijn we niet tegen, mits dit past bij de toenemende schaalvergroting van grondgebonden bedrijven in hetzelfde gebied. Men rijdt niet meer met paard en wagen, maar met combines en vrachtwagens. Een gebiedsgerichte visie en aanpak en hierop investeren is meer op zijn plaats. Voor de ontwikkeling van fietsroutes en fietsnetwerk dienen landbouwroutes en recreatieve routes gescheiden te worden en wellicht ook aangepast. Op deze manier kunnen we veiligheid voor iedere weggebruiker creëren. Ook ziet de VVD hier graag een positieve benadering, en niet zoals het nu in het beleid omschreven staat als  ‘nee tenzij’ maar met een positieve insteek  ‘ja mits’. Als VVD vinden we het belangrijk dat wethouders en bestuur toegankelijk zijn voor ondernemers en dat men elkaar opzoekt en in gesprek gaat met elkaar.

We juichen het toe dat Reimerswaal aandacht schenkt aan het duurzaam bouwen en nieuwe ontwikkelingen onderzoekt. Onderzoek dient wel gebaseerd te zijn op onafhankelijk onderzoek, het onderzoek zoals door Cedrah is geïnitieerd is naar onze mening niet onafhankelijk. En over welk tijdspad praten wij m.b.t. de aanpak van het centrum van Rilland en Yerseke? We maken ons zorgen over het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. Uitwassen bestrijden staan we volledig achter, maar handhaven op een vierkante cm vinden wij geen goed idee. Daarnaast roept huisvesting op bedrijventerreinen veel vragen op.

Wij staan volledig achter het voorgestelde beleid in het sociale domein, maar wij vragen wel extra aandacht te schenken aan de communicatie. Veel mensen worden nu van het kastje naar de muur gestuurd en vaak weten ambtenaren zelf ook de weg niet meer vanwege het vele uitbesteden van taken aan externen. Daarnaast zijn wij er voorstander van om ten aanzien van het jeugdbeleid de sportverenigingen te betrekken en hun hierin te faciliteren.

Wij zijn verheugd te horen dat er voor cultuur meer budget vrijkomt, maar benieuwd naar hoe dit budget wordt ingevuld. Temeer omdat er gesproken wordt over verspreiding in alle kernen. Dit laatste staat haaks op de ontwikkelingen in de Provincie waar men juist meer kiest voor concentratie om zo ook geld te besparen. Wij blijven het belangrijk vinden dat Podium Reimerswaal voldoende subsidie krijgt zodat het voortbestaan van Podium Reimerswaal niet in gevaar komt.

Kortom wij zijn benieuwd hoe deze plannen de komende vier jaar worden gerealiseerd!