Teleurstelling t.a.v. de voorgestelde coalitie door de verkenner

Tijdens de besluitraad op 17 april presenteert de verkenner zijn advies voor de coalitie. De conclusie en enige voorgestelde variant SGP, LR en PvdA is verrassend en teleurstellend. Verrassend omdat de VVD deze optie ergens onderaan in de kansenrij had staan. Teleurstellend omdat de VVD niet in het advies vernoemd wordt. Een College kan o.i. pas goed bestuurlijk functioneren als onderling een basis van vertrouwen, gevoel van veiligheid t.o.v. elkaar maar vooral ook als er van een hoge gunfactor tussen leden van B. en W. sprake is.

Allereerst  ben ik teleurgesteld in de gang van zaken rondom het verkennersproces. In het eerste gesprek, overigens goede gesprek, heeft de VVD kenbaar gemaakt aan de verkenner dat ik, Izak Vogelaar, het aanspreekpunt voor de VVD-fractie zou zijn. De  tussenrapportage van 14 april heb ik niet ontvangen. Daarnaast wordt in de eindrapportage gesteld dat de verkenner met alle fractievoorzitters heeft gesproken, maar ik heb geen gesprek met de verkenner gehad.  De verkenner heeft mevrouw Laban, gebeld werd met de mededeling dat de VVD in het advies niet genoemd werd. Overigens heeft dat gesprek pas plaatsgevonden nadat mevr. Laban een voor haar onbekend nummer terugbelde. Anders was het een mededeling via een ingesproken bericht geweest. Van een gesprek heb ik een andere voorstelling. Buitengewoon slordig en onzorgvuldig dat dit kan gebeuren in zo’n belangrijk proces als dit informatie op cruciale momenten over cruciale onderwerpen wordt onthouden. De verkenner heeft zich verontschuldigd voor het niet toezenden van het verslag. 

De samenstelling in het advies kan ik niet volgen. LR heeft 4 jaar lang onafgebroken haar best gedaan om elk lid van het College het vuur aan de schenen de leggen en heeft daarbij halve (on)waarheden en niet op feiten gebaseerde beweringen c.q. het beschadigen van personen niet geschuwd. Daarbij was vooral de SGP het mikpunt, maar zeker ook alle partijen die het waagden om hetzelfde standpunt als de SGP te hebben. Ook tijdens de campagne werden onwaarheden en onjuiste beweringen in stelling gebracht om  personen en partijen in diskrediet te brengen m.u.v. de CU. En waar kiezen we in dit advies met LR voor? Politiek is toch vooral mensenwerk en ik ken niet de persoon, de mens die kandidaat-wethouder voor LR is. Ook dat biedt voor VVD onvoldoende duidelijkheid om met dit advies in te stemmen. Tijdens de gesprekken moet de verkenner gevallen zijn voor de politieke charmes die blijkbaar latent bij LR aanwezig verondersteld worden. De VVD was niet aanwezig bij de gesprekken die SGP, LR en PvdA met de verkenner gevoerd hebben. De argumenten voor wie wel of wie niet zijn ons niet bekend. Ook vinden wij de argumenten waarom een keuze gemaakt is voor LR ten faveure van andere partijen in het eindverslag niet terug. Derhalve is het ook niet mogelijk te beoordelen of de conclusie van de verkenner een juiste is.

Een opmerking wil ik maken over de zogenaamde onreglementaire actie. Het waardeoordeel c.q. mogelijke beschuldiging deelt de VVD niet. Tijdens de verkiezingsavond kregen wij een openbare uitnodiging van LR om SGP en CDA buiten te gooien en zonder hen een coalitie te vormen. Daar vertel ik geen geheim. Het stond de andere dag in de krant. Maar ook stond m.a.w. in die krant dat voor aleer zoiets zou kunnen bestaan, er eerst wel een gesprek nodig zou zijn om wat plooien glad te strijken. Zowel door de CU als door LR is de VVD benaderd voor een gesprek daarover. In mijn gesprekken  in de wandelgangen met CDA en SGP heb ik daar geen geheim van gemaakt. Er is dus niets stiekems gebeurd. Als mensen plooien wensen glad te strijken moet dat kunnen. De VVD staat voor elk gesprek open. Ik heb in de tijd tussen het gesprek met de verkenner en dit moment meerdere gesprekken gevoerd met mensen al dan niet verbonden aan c.q. actief in politieke partijen. Het gesprek waarvoor wij o.a. uitgenodigd zijn, werd door de VVD gezien als een poging om tot betere verstandhoudingen te komen en heeft voor de VVD absoluut nooit de intentie gehad een poging te zijn voor coalitievorming. Overigens heeft het gesprek niet plaatsgevonden, omdat het is afgeblazen door de initiatiefnemers.

Naar onze waarneming van de afgelopen 4 jaren achten wij het opvolgen van het uitgebrachte advies een slechte zaak. De VVD pleit voor een coalitie van SGP, PvdA en VVD, met 3 fulltime wethouders waarbij gedoogsteun door het CDA op basis van in te brengen programmapunten voor een coalitieakkoord op prijs gesteld wordt. In tegenstelling tot het programma van de CU bieden de programma’s van deze partijen voldoende aanknopingspunten om tot een coalitieprogramma op hoofdlijnen te komen. De basis voor deze gedachte is tevens gelegen in de wijze waarop deze partijen de afgelopen periode op een zakelijke en constructieve manier hun bijdrage aan de politieke besluitvorming hebben geleverd en het Reimerswaalse belang boven het eigenbelang hebben laten prevaleren. Want uiteindelijk gaat het niet om de poppetjes maar om het wel en wee van Reimerswaal.

Een reactie op basis van welke argumenten de verkenner tot dit advies was gekomen werd niet gegeven. Er kwam eveneens geen reactie op de inbreng van de VVD. Een meerderheid heeft het advies van de verkenner, n.l. de variant SGP, Leefbaar Reimerswaal en PvdA verder uit te werken, ondersteund.