Omarm ons buitengebied en help mee aan toekomstgericht beleid

De gemeente Reimerswaal bestaat voor meer dan 85% uit landelijk gebied. Je kunt dat zien aan de aanwezigheid van grondgebonden bedrijven zoals akkerbouw, fruitteelt en melkveebedrijven. Daarnaast hebben we in het buitengebied een aantal glastuinbouw- en verwerkende bedrijven, deze laatste groep heeft een aparte status en wordt ook zo behandeld. Met zo’n groot buitengebied kun je niet om de landbouw heen. De ondernemers en bedrijven zijn belangrijk voor de gehele gemeente. Hun toekomst is ook onze toekomst.

Ja, er zijn terecht zorgen over ons buitengebied

Marges in de land- en tuinbouw staan onder druk. Een deel van de bedrijven richt zich daardoor steeds meer op nevenactiviteiten als natuur- en landschapsbeheer, energieopwekking, educatie, recreatie en zorg. Een deel verkort de keten, verwerkt producten op het eigen erf of levert ze rechtstreeks af bij de consument. Op verschillende manieren voegen ondernemers waarde toe aan hun producten, zodat zij een betere prijs op de markt krijgen.

Denk aan fruittelers die zelf gaan verpakken en aan de veiling leveren. Een akkerbouwbedrijf die kiest voor ketenintegratie en een deel van zijn product zelf voor bewerkt, zodat er maatwerk geleverd kan worden aan afnemers. Dit is een stuk duurzamer en marktgerichter. Bovendien geeft het een toegevoegde waarde aan het product.

Huisverkoop van agrarische producten langs fietsroutes gekoppeld aan toeristisch en recreatieve ontwikkelingen kunnen als nevenactiviteit voor de agrarische sector van grote betekenis zijn voor de bestaanszekerheid en de levendigheid van het buitengebied.

Het huidige bestemmingsplan buitengebied biedt daartoe op dit moment te weinig mogelijkheden. En ja, er wordt met grotere machines gewerkt. Landbouwvoertuigen en vrachtwagens passen door hun grootte niet meer op de plattelandswegen. Verkeersveiligheid komt in gevaar omdat kinderen en recreanten over dezelfde landbouwroutes rijden. Daar maakt de VVD zich zorgen over. Juist hierom is goed beleid nodig. Van een politieke partij die oog heeft voor de toekomst van het buitengebied.

Zoals wethouder Izak (VVD) zegt: “Enkele ondernemers steken hun nek verder uit qua investering. Dat betekent dat er ook capaciteit ontstaat om voor derden meer werk te verrichten. Voor een bedrijf van 500 hectare is dat geen probleem, maar voor 10 bedrijven van 50 hectare elk afzonderlijk wel. In het buitengebied mag je niet ongelimiteerd werk voor derden doen. In de nieuwe omgevingsvisie moet met een dergelijke ontwikkeling rekening worden gehouden.”


Landelijke toekomst van het platteland en buitengebied

Hoewel niemand weet hoe het landelijk gebied er over twintig jaar uitziet, zijn er wel trends. Daar is door de universiteit van Wageningen eerder al uitgebreid onderzoek naar gedaan, zelfs speciaal voor gemeenten. De vijf landelijke trends zijn ook voor Reimerswaal van belang (en zichtbaar):

  1. Het platteland wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving.
  2. Schaalvergroting van agrarische bedrijven en voorzieningen komt steeds vaker voor in combinatie met verduurzaming, ingegeven door strengere eisen van de maatschappij.
  3. Technologische innovaties vinden ook hun weg naar de landbouw. Deze kunnen op het platteland de bedrijvigheid en de leefbaarheid vergroten. 
  4. De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, mede door klimaatverandering en een krimpend budget van de overheid.
  5. Burgers en bedrijven werken steeds meer samen om de leefbaarheid van het landelijk gebied te vergroten. Er is een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Maar soms levert dat tegenstrijdige wensen op ten aanzien van het gebruik en de inrichting van de buitenruimte.

Nee, we houden de ontwikkelingen en trends in het buitengebied niet tegen. Maar wat de gemeente wel kan doen, is nieuw beleid ontwikkelen dat hier rekening mee houdt. Onze gemeente heeft NU de kans om zaken voor de toekomst goed te regelen. Want de ontwikkelingen hebben impact op het beheer van het buitengebied. En daarmee op de kosten.

Verschillen in benadering van bedrijven

Er zijn grote verschillen tussen de regio’s met betrekking tot het landbouwbeleid, zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. Provinciaal is het zorgelijk dat er vooral gehandhaafd wordt op basis van klachten – ongeacht de situatie. Postzegelbeleid geeft ongelijkheid.

Zo kun je in de gemeente Veere zonder veel moeite een bouwblok van 1,5 ha aanvragen, zet de VVD Schouwen-Duiveland in op een bouwblok van 3 ha voor grotere akkerbouwbedrijven. Waarbij groter dan 1 ha bouwblok in Reimerswaal een issue is.  

Opgave voor gemeente Reimerswaal: nieuw beleid en duidelijk communiceren

De gemeente dient de dialoog aan te gaan met alle partijen in het landelijk gebied. In een aantal gebieden is het al steeds gebruikelijker dat een initiatiefnemer een bijeenkomst organiseert met belanghebbenden, zoals omwonenden en waterschap om met elkaar in gesprek te gaan over eventuele gevolgen van een beslissing. Een gemeenteambtenaar die hierbij aanwezig is, kan tot nieuwe inzichten komen. En misschien is het dan een keer nodig dat een weg aangepast wordt of dat er nieuwe rijrichtingen afgesproken worden, maar dat zal uit een dialoog blijken.

Luister en kijk meer naar de echte gebruikers in een gebied. Samen kunnen we kansen en bedreigingen zien, onderzoek doen en maatwerk leveren op lokaal niveau. Zodat alle inwoners tevreden zijn; bedrijven en burgers. Zoek dus samen naar gefundeerd beleid. Voorzie ook iedereen van de juiste informatie over de landbouw. Want met alleen oneliners, die via een aantal partijen voorbij komen, komen we er niet. Dat is de oproep van de VVD.

De VVD maakt zich hart voor nieuw gefundeerd beleid dat met alle partijen rekening houdt. Beleid dat bijdraagt aan een gezonde toekomst van het buitengebied en onze gemeente. Doe je mee? Stem VVD.