De VVD zet in in op een schonere wereld en wil een nieuw systeem voor het afvalstoffenbeleid

In de opinieraad van 6 februari werd het voorstel voor het afvalstoffenbeleid besproken. Dit onderwerp staat al lang op de agenda en er werd afgelopen zomer zelfs een heuse volksraadpleging gedaan in de vorm van een enquête waarop veel bewoners van Reimerswaal reageerden. De scenario’s die werden voorgelegd waren prima, maar de onderbouwing en de uitwerking ervan had wat duidelijker gekund. Hierdoor is de uitkomst naar de mening van de VVD niet echt bruikbaar om tot een juist beleid te komen.

© Kees Laban

Een groot deel van de bevolking wil alles bij het oude houden, waarbij we ons wel moeten realiseren dat de verwerkingskosten en afvalbelasting de komende jaren enorm zullen stijgen en die lasten komen voor rekening van de burgers. Daarnaast is een nieuw fenomeen in afvalverwerkend Nederland ontstaan namelijk nascheiding, wat betekent dat het afval niet meer thuis gescheiden wordt maar bij de afvalverwerker. Wij kunnen pas op z’n vroegst in 2022 gaan deelnemen aan deze manier van verwerking van het afval.

Feit blijft dat we met z’n allen nog een veel te hoog volume en gewicht aan afval produceren in Reimerswaal en dat moet, wat de VVD betreft, zo snel als mogelijk omlaag. Dit kan door 2 scenario’s die door de gemeente zijn voorgesteld, te weten het diftar systeem (o.a. toegepast in Kapelle) of laag frequent restafval inzamelen (o.a. in Tholen actueel). Bij beide scenario’s wordt GFT(Groente, Fruit en Tuin) en PD (Plastic en Drankenkartons) elke 2 weken aan huis opgehaald en het verschil zit in het ophalen van het restafval. In Kapelle wordt 1 maal per 2 weken ingezameld, waarbij per lediging wordt afgerekend (je wordt gemotiveerd om minder keren de container aan te bieden) en in Tholen komt met 1 maal per 4 weken ophalen (dus de helft van wat nu het geval is) en wordt je niet belast per container. Omdat in Kapelle wordt afgerekend op een aantal keren moeten daar de bakken een chip krijgen die dit op de vrachtauto registreert en er mag geen restafval meer worden gebracht naar de milieustraat. In Tholen zijn deze maatregelen niet nodig. Beide systemen leiden tot een duidelijke vermindering van de afvalstromen en zijn beiden geschikt om over te stappen op de al eerder genoemde nascheiding. De verwerking van afval in Kapelle is gemiddeld € 15 voordeliger en in Tholen € 24 per jaar dan de huidige manier van inzamelen.

De raad heeft nog geen eensluitend besluit genomen en ook binnen de partijen zijn de meningen nog verdeeld. Over 2 weken is er een besluitenraad waar de keuze gemaakt moet worden. De VVD beraadt zich nog maar zet in elk geval in op een schonere wereld door te kiezen voor een nieuw systeem. Waarbij er een lichte voorkeur uitgaat voor de goedkopere Thoolse variant omdat de burger daar minder “gedwongen” wordt, wat opgevangen kan worden met een goede voorlichting en begeleiding naar het nieuwe systeem. Het gaat uiteindelijk om de “mind-set” en die is voor beide systemen vrijwel vergelijkbaar.